Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne
  1. Sklep internetowy KROPEK, dostępny pod adresem internetowym www.piekarnia-kropek.pl, prowadzony jest przez Kropek spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Zblewie, ulica Kościerska 26, kod pocztowy: 83-210 Zblewo, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000720837, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5922272643, posiadającą numer REGON: 369576151, adres e-mail: piekarniazamowienia@gmail.com, numer telefonu: +48 58 588 45 02.
  2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania oraz wykonywania Umów Sprzedaży.
 2. Definicje
  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży korzystając ze Sklepu, jeżeli jej przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  2. Sprzedawca - Kropek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zblewie, ulica Kościerska 26, kod pocztowy: 83-210 Zblewo, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000720837, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5922272643, posiadającą numer REGON: 369576151;
  3. Klient - osoba fizyczna lub prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, ale mający zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupu Produktów korzystając ze Sklepu lub przeglądający Produkty w Sklepie;
  4. Sklep - sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.piekarnia-kropek.pl, prowadzony przez Sprzedawcę;
  5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem korzystającym ze Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy;
  6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
  8. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
  9. Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta poprzez wypełnienie pól tego formularza;
  10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, poznanie ceny za Produkty oraz ewentualnej ceny dostawy oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu wydania Produktów Klientowi i form dokonania płatności;
  11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty odnośnie do których ma zamiar ich nabycia, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
  12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która na podstawie Zamówienia Klienta może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, będąca Umową zawartą na odległość;
  14. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niespowodowane przez Klienta, ani Sprzedawcę, którego nie można było przewidzieć lub którego wystąpienie było bardzo mało prawdopodobne i któremu lub którego skutkom strona powołująca się na siłę wyższą nie mogła zapobiec przy wykorzystaniu dostępnych jej zasobów wiedzy i narzędzi, w szczególności: wojna, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego, epidemia, pandemia, katastrofa naturalna taka jak: powódź, huragan, pożar, ulewne deszcze, ekstremalne temperatury.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy
  1. Sprzedawca podaje swoje następujące dane kontaktowe dostępne dla Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu:
   1. Adres Sprzedawcy - Zblewo, Polska, ulica Kościerska 26, kod pocztowy: 83-210 Zblewo;
   2. Adres e-mail Sprzedawcy - piekarniazamowienia@gmail.com;
   3. Numer telefonu Sprzedawcy - +48 58 588 45 02
   4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz numeru telefonu, podanych w punkcie 3.1.
  3. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od       do     
 4. Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz do składania Zamówień, niezbędne są:
   1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji,
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. włączona obsługa plików cookies.
 5. Informacje ogólne
  1. Sklep oferuje Produkty będące produktami spożywczymi, przewidzianymi do spożycia przez ludzi. Z uwagi na powyższe, większość Produktów ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia, co Klient przyjmuje do wiadomości korzystając ze Sklepu, a co oznacza, że w stosunku do tych Produktów wyłączone jest prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 827 ze zmianami).
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Przeglądanie Produktów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta lub bez powiązania Zamówienia z Kontem.
  4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  5. Jeżeli Sklep umożliwia dostawę i Klient wybrał wydanie Produktów poprzez ich dostawę, na kwotę do zapłaty przez Klienta składa się łączna cena za Produkty objęte Zamówieniem oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Zakładanie Konta
  1. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza rejestracji.
  2. Założenie Konta jest nieodpłatne.
  3. Logowanie się do konta Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu rejestracji.
  4. Klient zobowiązany jest zachować w poufności login i hasło oraz zabezpieczyć je przed możliwością pozyskania przez osoby trzecie. Zalecana jest okresowa zmiana hasła do Konta, raz na 30 dni, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania Konta.
  5. Klient może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 7. Zasady składania Zamówienia
  1. Zamówienia może być powiązane z Kontem poprzez zalogowanie się do Konta podczas procedury składania Zamówienia w sposób umożliwiony przez Sklep. Złożenie Zamówienia możliwe jest również bez powiązania z Kontem.
  2. W przypadku składania Zamówienia powiązanego z Kontem, Zamówienie realizowane jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta przy zakładaniu Konta lub innymi danymi wprowadzonymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
  3. W przypadku składania Zamówienia niepowiązanego z Kontem, Zamówienie realizowane jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
  4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
   1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka lub równoznaczny;
   2. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez powiązania go z Kontem poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
   3. kliknąć przycisk Złóż zamówienie lub równoznaczny oraz potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk Zamawiam lub równoznaczny,
   4. wybrać jeden z dostępnych w Sklepie sposobów wydania Produktów i dokonania płatności, a następnie, w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
  5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamówienie w wiadomości skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia lub przy rejestracji Konta.
 8. Wydanie Produktów
  1. Dostępne w danym momencie sposoby wydania Produktów wskazane są na stronie internetowej Sklepu.
  2. W przypadku osobistego odbioru Produktów przez Klienta, Klient wskazuje w Zamówieniu adres odbioru Produktów, spośród adresów udostępnionych przez Sprzedawcę. Jest to równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Klienta do odebrania Produktów udostępnionych mu pod tym adresem, wydanych przez pracownika Sprzedawcy, w terminie wskazanym w wiadomości przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku dostawy Produktów, Klient wskazuje w Zamówieniu adres, na który ma nastąpić dostawa. Jest to równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Klienta do odebrania Produktów dostarczonych pod ten adres.
  4. Nieodebranie Produktów przez Klienta, a w przypadku odbioru osobistego nieodebranie Produktów przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, skutkuje anulowaniem Zamówienia. Jeżeli z powyższego powodu Sprzedawca poniósł szkodę, mając na uwadze charakter Produktów i ich krótki termin przydatności do użycia, Klient zobowiązany jest do naprawienia takiej szkody.
 9. Płatności
  1. Dostępne w danym momencie sposoby płatności za Produkty wskazane są na stronie internetowej Sklepu.
  2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia w sposób jednorazowy całej ceny za zamówione Produkty, a przypadku dostawy – całej ceny powiększonej o koszty dostawy.
  3. W przypadku płatności przy odbiorze Klient, dokonuje płatności przy odbieraniu Produktów w sposób, który umożliwi mu Sprzedawca lub podmiot dostarczający Produkty, w szczególności kartą płatniczą lub kredytową, zbliżeniowo, kodem BLIK lub gotówką. Z uwagi na szczególne okoliczności Sprzedawca może wyłączyć określony sposób dokonywania płatności, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest zastosować się do powyższej informacji o sposobie dokonywania płatności. Brak dokonania płatności przy odbiorze skutkuje anulowaniem Zamówienia.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma wpływu na sposoby dokonywania płatności stosowane przez podmiot, który dokonuje dostawy Produktów.
  5. W przypadku płatności przed odbiorem, Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę poprzez przygotowanie do odbioru przez Klienta lub wysłanie do Klienta, po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  6. W przypadku płatności przed odbiorem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Niedokonanie płatności w tym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 10. Umowa sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  2. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez siebie lub wskazaną przez siebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. W przypadku gdy Produkty dostarczane są osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w punkcie 11.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Sprzedawca nie przewiduje możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 827 ze zmianami) o treści:
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   - Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
   - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
   - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   - Adres konsumenta(-ów)
   - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   - Data
   (*) Niepotrzebne skreślić.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca potwierdził Zamówienie, Zamówienie uważa się za wycofane.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  12. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
  13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
  1. Sprzedawca niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 827 ze zmianami) prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Reklamacje
  1. Sprzedawca oferuje i sprzedaje nowe Produkty. Sprzedawca ma obowiązek wydać Klientowi Produkty bez wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane kontaktowe Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w punkcie 13.4 uważa się, że uznał reklamację.
  6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej, należy wysłać na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. W szczególności reklamacje i roszczenia mogą być rozpatrywane w sposób pozasądowy przez: Stały Polubowny Sąd Konsumencki, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w postępowaniu mediacyjnym.
  3. Bezpłatna pomoc w zakresie ewentualnego sporu między Klientem a Sprzedawcą, może zostać uzyskana przez Klienta także u Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 15. Informacja o administratorze danych osobowych i przetwarzaniu danych osobowych
  1. Sprzedawca udziela następujących informacji o administratorze danych osobowych oraz o ich przetwarzaniu:
   1. Tożsamość administratora danych osobowych - Kropek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zblewie, ulica Kościerska 26, kod pocztowy: 83-210 Zblewo, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000720837, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5922272643, posiadającą numer REGON: 369576151;
   2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych - ulica Kościerska 26, kod pocztowy: 83-210 Zblewo, Polska, piekarniazamowienia@gmail.com , +48 58 588 45 02;
   3. Cele przetwarzania danych osobowych - zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży, dochodzenie roszczeń;
   4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych- W przypadku zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO), czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą,
    W przypadku dochodzenia roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działanie administratora w warunkach, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora;
   5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych, pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, podmioty świadczące usługi przewozowe, podmioty świadczące usługi płatnicze.
    Dane osobowe mogą być przekazywane sądom, organom prowadzącym postępowania inne niż sądowe, stronom postępowań sądowych oraz postępowań innych niż sądowe;
   6. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych - Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Umowami Sprzedaży albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później,
    W każdym przypadku dane osobowe przestaną być przetwarzane, jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania;
   7. Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane - Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, którego dotyczy art. 21 RODO;
   8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody - Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, powyższe prawo dotyczy przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych;
   9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   10. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym, ani umownym, jest jednak warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, albowiem bez podania danych osobowych Umowa Sprzedaży nie będzie mogła zostać wykonana.
   11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
    Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Umowy Sprzedaży są zawierane w języku polskim.
  2. Do Umów Sprzedaży zastosowania ma prawo polskie.
  3. Umowy Sprzedaży wykonywane są w Polsce.
  4. Do Umów Sprzedaży zastosowanie znajduje Regulamin o treści obowiązującej na moment złożenia Zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy Sprzedaży.
  5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży oraz w Regulaminie do Umów Sprzedaży zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl